Mỗi phút một tướng v700 - Phần 11: Juggernaut

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 11: Juggernaut

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 11: Juggernaut

Nội dung: Giới thiệu về hero trong Dota 2