Mỗi phút một tướng v700 - Phần 10: Dazzle

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 10: Dazzle

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 10: Dazzle

Nội dung: Giới thiệu về hero trong Dota 2.