Mộ Vương Chi Vương

Mộ Vương Chi Vương

Mộ Vương Chi Vương

Nội dung: Công Mộ phái phát hiện Mộ Vương Thành cấu kết với bọn tà ma quan đạo, âm mưu tự chiếm giữ phá mộ lệnh, dùng phá mộ lệnh mở cửa kho tàng long mạch của núi Côn Lôn. Mộ Quỷ, kì tài phái Công Mộ không màng sống chết, một mình mạo hiểm xông vào Mộ Cốc đoạt lại phá mộ lệnh. Hai phái Công Mộ ước định, mười năm sau, vào đêm trăng máu (huyết nguyệt) sẽ lại phân cao thấp. mười năm sau, công mộ phái - Lạc Thời Thu và Lâu Mãn Phong, theo hẹn mà đến.