Mimosa chơi Tekken 7 bỏ nút vuông cùng Gront Naux

Mimosa chơi Tekken 7 bỏ nút vuông cùng Gront Naux

Mimosa chơi Tekken 7 bỏ nút vuông cùng Gront Naux

Nội dung: Mimosa và Gront Naux chơi Tekken 7 không dùng nút đấm.