Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tình Tương Tây

Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tình Tương Tây

Ma Thổi Đèn Chi Nộ Tình Tương Tây

Nội dung: Trong một lần đi tìm nội đơn để cứu Đa Linh, Hồ Bát Nhất đã lần theo manh mối tới gặp lão Trần mù, tại đây được nghe kể về sự tích Xả Lĩnh Ban Sơn