Luyện Đọc Cùng Con: Âm U - Ư

Luyện Đọc Cùng Con: Âm U - Ư

Luyện Đọc Cùng Con: Âm U - Ư

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng làm quen với Âm U/Ư và những đồ vật mang tên Âm này nhé.