Luyện Đọc Cùng Con: Âm Th-Tr

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Th-Tr

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Th-Tr

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm Th_Tr và những đồ vật mang tên Âm này nhé.