Luyện Đọc Cùng Con: Âm Ngh

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Ngh

Luyện Đọc Cùng Con: Âm Ngh

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hạnh làm quen với Âm_Ngh và những đồ vật mang tên Âm này nhé.