Luyện Đọc Cùng Con: Âm E - I - Ê

Luyện Đọc Cùng Con: Âm E - I - Ê

Luyện Đọc Cùng Con: Âm E - I - Ê

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng làm quen với Âm E/I/Ê và những đồ vật mang tên Âm này nhé.