Luyện Đọc Cùng Con: Âm C - CH

Luyện Đọc Cùng Con: Âm C - CH

Luyện Đọc Cùng Con: Âm C - CH

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng làm quen với Âm C/CH và những đồ vật mang tên Âm này nhé.