Lực lượng công an tập trung phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn ANTT tại cơ sở

Lực lượng công an tập trung phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn ANTT tại cơ sở

Lực lượng công an tập trung phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn ANTT tại cơ sở

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 16/3 - Lực lượng công an tập trung phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn ANTT tại cơ sở