Lớp Học Ấy

Lớp Học Ấy

Lớp Học Ấy

Nội dung: Bộ phim Lớp Học Ấy kể về cuộc sống trung học của nhóm học sinh Trần Mạt, Triệu Tiểu Vũ, Tô Châu, Diêu Tùng Lương, cuộc sống ấy có tình yêu mơ hồ,