Long An: Lễ Tự Tứ Và Vu Lan Nội Bộ Tại Các Hạ Trường

Long An: Lễ Tự Tứ Và Vu Lan Nội Bộ Tại Các Hạ Trường

Long An: Lễ Tự Tứ Và Vu Lan Nội Bộ Tại Các Hạ Trường

Nội dung: Cập nhật tin tức mới nhất về hội Phật Giáo.