LMHT - Với Doublelift  thì mọi thứ thật tuyệt hảo

LMHT - Với Doublelift thì mọi thứ thật tuyệt hảo

LMHT - Với Doublelift thì mọi thứ thật tuyệt hảo

Nội dung: (GosuTV) - Cầm Jinx mà bắn thế thì ai chịu nổi.