LMHT - Tuyển tập Lee Sin: Nghệ thuật Sóng Âm!

LMHT - Tuyển tập Lee Sin: Nghệ thuật Sóng Âm!

LMHT - Tuyển tập Lee Sin: Nghệ thuật Sóng Âm!

Nội dung: (GosuTV) - Bài học thứ nhất: Sóng Âm phải trúng!