LMHT - Trận đấu toàn sao: SofM, Rush, Blank, Faker

LMHT - Trận đấu toàn sao: SofM, Rush, Blank, Faker

LMHT - Trận đấu toàn sao: SofM, Rush, Blank, Faker

Nội dung: (GosuTV) - SofM x Rush vs Faker x Blank.