LMHT - Sức mạnh khủng khiếp của Rengar khi tiếp tục được buff

LMHT - Sức mạnh khủng khiếp của Rengar khi tiếp tục được buff

LMHT - Sức mạnh khủng khiếp của Rengar khi tiếp tục được buff

Nội dung: (GosuTV) - Cho chạm nhẹ cái.