LMHT - Peanut’s Stream – “Làm video cho trận này đê!”

LMHT - Peanut’s Stream – “Làm video cho trận này đê!”

LMHT - Peanut’s Stream – “Làm video cho trận này đê!”

Nội dung: (GosuTV) - Lee Sin của Đậu nó phải khác bọt.