LMHT - Ngọc Tái Tổ Hợp: Jarvan Lôi phạt

LMHT - Ngọc Tái Tổ Hợp: Jarvan Lôi phạt

LMHT - Ngọc Tái Tổ Hợp: Jarvan Lôi phạt

Nội dung: (GosuTV) - Với ý chỉ thần sét, mọi thứ phải bị tiêu diệt.