LMHT - Khi bạn chơi quá tệ để đối phương có thể giết!

LMHT - Khi bạn chơi quá tệ để đối phương có thể giết!

LMHT - Khi bạn chơi quá tệ để đối phương có thể giết!

Nội dung: (GosuTV) - 2:50 nhé, mang nỗi nhục đó xuống mồ thôi.