LMHT - Đội Trưởng Camille vs Titan?

LMHT - Đội Trưởng Camille vs Titan?

LMHT - Đội Trưởng Camille vs Titan?

Nội dung: (GosuTV) - Cũng xoáy xoáy như Đội Trưởng Lệ Vi cơ.