LMHT - Đến bao giờ Maokai mới bắt được Quinn?

LMHT - Đến bao giờ Maokai mới bắt được Quinn?

LMHT - Đến bao giờ Maokai mới bắt được Quinn?

Nội dung: (GosuTV) - "Cho chạm vào người cái coi."