LMHT - Cao Thủ Hàn Tryndamere chém tan nát Relia với Chinh Phục

LMHT - Cao Thủ Hàn Tryndamere chém tan nát Relia với Chinh Phục

LMHT - Cao Thủ Hàn Tryndamere chém tan nát Relia với Chinh Phục

Nội dung: (GosuTV) - Chí mạng cả cục máu.