Lát cắt lịch sử - Messi một tay hủy diệt Bayern Munich để đưa Barca vào CK CHAMPIONS LEAGUE

Lát cắt lịch sử - Messi một tay hủy diệt Bayern Munich để đưa Barca vào CK CHAMPIONS LEAGUE

Lát cắt lịch sử - Messi một tay hủy diệt Bayern Munich để đưa Barca vào CK CHAMPIONS LEAGUE

Nội dung: Hậu trường thể thao - Lát cắt lịch sử - Messi một tay hủy diệt Bayern Munich để đưa Barca vào CK CHAMPIONS LEAGUE