Lãnh đạo Bộ công an và Bộ y tế họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo Bộ công an và Bộ y tế họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo Bộ công an và Bộ y tế họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 8/3: Lãnh đạo Bộ công an và Bộ y tế họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19