Kinh tế và tiêu dùng ngày 14/2: Sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn giả có thể bị phạt tù tối đa 15 năm

Kinh tế và tiêu dùng ngày 14/2: Sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn giả có thể bị phạt tù tối đa 15 năm

Kinh tế và tiêu dùng ngày 14/2: Sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn giả có thể bị phạt tù tối đa 15 năm

Nội dung: Sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn giả có thể bị phạt tù tối đa 15 năm