Khi ba vắng nhà

Khi ba vắng nhà

Khi ba vắng nhà

Nội dung: Các bài hát do các em thiếu nhi thể hiện.