Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lí hình sự

Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lí hình sự

Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lí hình sự

Nội dung: Điểm báo ngày 10/3 - Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lí hình sự