Kết quả xét nghiệm Châu Việt Cường và nhóm bạn

Kết quả xét nghiệm Châu Việt Cường và nhóm bạn

Kết quả xét nghiệm Châu Việt Cường và nhóm bạn

Nội dung: Theo Công an Thành phố Hà Nội, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đối với Châu Việt Cường và nhóm bạn đêm hôm 04/03.