Highlights: Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - V.League 2020

Highlights: Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - V.League 2020

Highlights: Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - V.League 2020

Nội dung: Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | V.League 2020