HBPD - Duyên Trà

HBPD - Duyên Trà

HBPD - Duyên Trà

Nội dung: Không biết từ bao giờ, hình ảnh của trà đã gắn liền với nhân gian. Với người thế tục, uống trà để tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn. Nhưng với người thiền định, uống trà là một phong cách để tĩnh tọa.