Hậu cung Chân Hoàn truyện (Empresses in the Palace)

Hậu cung Chân Hoàn truyện (Empresses in the Palace)

Hậu cung Chân Hoàn truyện (Empresses in the Palace)

Nội dung: Vào thời Ung Chính, Chân Hoàn cùng các tiểu thư con quan khác là Thẩm Mi Trang, An Lan Dung… tham gia cuộc thi tuyển chọn tú nữ vào cung. Cả 3 đều được tuyển chọn, nhưng do Hoa Phi gây hấn, Mi Trang bị hàm oan giả long thai để tranh sủng ái, Lan Dung cũng vì tranh sủng mà thay lòng đổi dạ, chỉ có Chân Hoàn, nhờ bản lĩnh, thông minh đã trở nên sáng giá ở hậu cung, nhưng không ngừng bị Hoàng hậu và Hoa Phi hãm hại. (Nguồn: Sưu tầm)