Hà Nội phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Hà Nội phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Hà Nội phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng

Nội dung: Hà Nội phát hiện đối tượng thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng