Gặp những y bác sỹ đã bắt gọn virus Covid-19 (nCoV)

Gặp những y bác sỹ đã bắt gọn virus Covid-19 (nCoV)

Gặp những y bác sỹ đã bắt gọn virus Covid-19 (nCoV)

Nội dung: Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên nuôi cấy và phân lập thành công virus Covid-19 (nCoV). Thế nhưng câu chuyện của những người làm nên thành công ấy thì sao?