Dota 2 - Xem Miracle mang Enigma ra Mid thách thức Shadow Fiend

Dota 2 - Xem Miracle mang Enigma ra Mid thách thức Shadow Fiend

Dota 2 - Xem Miracle mang Enigma ra Mid thách thức Shadow Fiend

Nội dung: (GosuTV) - Với Miracle, hero nào đi mid chả được. Naga set up, Black Hole is coming.