Dota 2 - Tổng quan các item trong hòm Immortal Treasure 3 của TI8

Dota 2 - Tổng quan các item trong hòm Immortal Treasure 3 của TI8

Dota 2 - Tổng quan các item trong hòm Immortal Treasure 3 của TI8

Nội dung: (GosuTV) - Hòm Immortal Treasure cuối cùng của TI8 đã chính thức được ra mắt. Phải nói là hết sức tuyệt đẹp.