Dota 2 - Tốc độ khủng khiếp của Troll mang tên Miracle, 1066 GPM & Rampage

Dota 2 - Tốc độ khủng khiếp của Troll mang tên Miracle, 1066 GPM & Rampage

Dota 2 - Tốc độ khủng khiếp của Troll mang tên Miracle, 1066 GPM & Rampage

Nội dung: (GosuTV) - Mỗi lần bật ulti là đối thủ bất tỉnh.