Dota 2 - Show diễn của ảo thuật gia Sumiya khiến Puck cũng phải nằm im

Dota 2 - Show diễn của ảo thuật gia Sumiya khiến Puck cũng phải nằm im

Dota 2 - Show diễn của ảo thuật gia Sumiya khiến Puck cũng phải nằm im

Nội dung: (GosuTV) - Chỉ khổ mấy thanh niên bay Pub gặp phải Sumiya cầm Invoker.