Dota 2 - Miracle trừng trị Phantom Lancer bằng Drow Ranger cực kỳ hiệu quả

Dota 2 - Miracle trừng trị Phantom Lancer bằng Drow Ranger cực kỳ hiệu quả

Dota 2 - Miracle trừng trị Phantom Lancer bằng Drow Ranger cực kỳ hiệu quả

Nội dung: (GosuTV) - Thanh niên Lancer có vẻ khá cay cú mà không làm gì được.