Dota 2 - MidOne Phantom Assassin 31 KILLS trong 23 phút

Dota 2 - MidOne Phantom Assassin 31 KILLS trong 23 phút

Dota 2 - MidOne Phantom Assassin 31 KILLS trong 23 phút

Nội dung: Đúng chất của một sát thủ là đây!