Dota 2 - Lên búa sét cho SF, Miracle vẫn bại trận trước PL và đồng bọn

Dota 2 - Lên búa sét cho SF, Miracle vẫn bại trận trước PL và đồng bọn

Dota 2 - Lên búa sét cho SF, Miracle vẫn bại trận trước PL và đồng bọn

Nội dung: (GosuTV) - Nhìn Cồ kiểu cố gắng hết sức nhưng vẫn không ăn thua là bao.