Dota 2 Daily WTF - Higashikata Kunkka strikes again

Dota 2 Daily WTF - Higashikata Kunkka strikes again

Dota 2 Daily WTF - Higashikata Kunkka strikes again

Nội dung: (GosuTV) - Thanh niên Riki chắc cũng phải giật mình lắm đây.