Dota 2 Daily WTF - Bom sét biết bay

Dota 2 Daily WTF - Bom sét biết bay

Dota 2 Daily WTF - Bom sét biết bay

Nội dung: (GosuTV) - Một đường kẻ chỉ đẹp như trong mơ, team địch cứ phải gọi là mắt chữ A mồm chữ O.