Doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được đưa lao động đến các nước có dịch bệnh

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được đưa lao động đến các nước có dịch bệnh

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được đưa lao động đến các nước có dịch bệnh

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 1/3 - Doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được đưa lao động đến các nước có dịch bệnh