Đà Nẵng họp triển khai lực lượng tham gia lễ xuất quân đảm bảo ANTT cho hội nghị cấp cáo ASEAN

Đà Nẵng họp triển khai lực lượng tham gia lễ xuất quân đảm bảo ANTT cho hội nghị cấp cáo ASEAN

Đà Nẵng họp triển khai lực lượng tham gia lễ xuất quân đảm bảo ANTT cho hội nghị cấp cáo ASEAN

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 28/2 - Đà Nẵng họp triển khai lực lượng tham gia lễ xuất quân đảm bảo ANTT cho hội nghị cấp cáo ASEAN