Công trình thể thao ngàn tỷ: Xây xong để đấy

Công trình thể thao ngàn tỷ: Xây xong để đấy

Công trình thể thao ngàn tỷ: Xây xong để đấy

Nội dung: Các nhà hoạch định về xây dựng và thể thao cần rút ra các bài học sau hàng loạt công trình ngàn tỷ xây nên chỉ phục vụ cho một sự kiện xong “đắp chiếu”.