Công an Lào Cai họp khẩn bàn biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Công an Lào Cai họp khẩn bàn biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Công an Lào Cai họp khẩn bàn biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 10/3 - Công an Lào Cai họp khẩn bàn biện pháp phòng chống dịch Covid-19