Có nên công khai danh tính người nhiễm Covid-19

Có nên công khai danh tính người nhiễm Covid-19

Có nên công khai danh tính người nhiễm Covid-19

Nội dung: Nhận diện tội phạm ngày 17/3 - Có nên công khai danh tính người nhiễm Covid-19