CL - Ngôi Chùa Đầu Tiên - Chùa Giác Lâm

CL - Ngôi Chùa Đầu Tiên - Chùa Giác Lâm

CL - Ngôi Chùa Đầu Tiên - Chùa Giác Lâm

Nội dung: Phóng sự tài liệu giới thiệu đời sống, văn hóa bản địa nơi có mặt của Chùa làng