Chơi với em: Mimosa ft Milona - Mix by MDNSS

Chơi với em: Mimosa ft Milona - Mix by MDNSS

Chơi với em: Mimosa ft Milona - Mix by MDNSS

Nội dung: Clip mix nhạc bởi MDNSS từ những tình huống Live Stream của 23 Creative VN.